Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů.

GDPR – General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Naše webové stránky. Noi odkazuje na tento web patří společnosti Noi. Odkazujeme na tento web.

Od 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o o ochraně osobních údajů) známé jako GDPR (General Data Protection Regulation). To znamená, že každý Provozovatel/subjekt, který zpracovává osobní údaje, musí uplatňovat tyto nové požadavky a poskytovat transparentním způsobem informace o tom, jak jsou údaje zpracovávány.

ZPRACOVÁNÍ DAT

abychom pečovali o Vaše osobní údaje (které mohou v závislosti na účelu zpracování zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu apod.) nalezené v naší databázi, informujeme Vás, že jsou využívány pouze za účelem úspěšného plnění procesy prováděné ve vztahu s Vámi (uvádíme několik procesů, aniž bychom se omezovali na tyto: REZERVACE/PRODEJ/ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK, DOPRAVA a DODÁVKY, ZÁRUKY a SERVIS, udržování vztahů se zákazníky – SLUŽBA ZÁKAZNICKÉ PODPORY, provádění náborových procesů).

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI?

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se zpracování osobních údajů a v tomto smyslu, podívejte se prosím do sekce. Práva subjektu údajů

JAK SE ZJISTÍM VÍCE O NOVÝCH PŘEDPISECH?

V tomto ohledu si také přečtěte následující informace, kde se dozvíte více informací o uplatňování „GDPR“ počínaje 25. květnem 2018 a o tom, jak se promítá do našeho vztahu.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UPLATŇOVÁNÍ „GDPR“ V RÁMCI Noi. Odkazujeme na tento web

INTRO:

Od 25. května 2018 vstoupí v platnost Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ) dále jen „nařízení GDPR“.

Přečtěte si prosím informace v tomto dokumentu, protože vyjadřují politiku společnosti Noi. Ohledně zpracování osobních údajů odkazujeme na tyto stránky.

Uvnitř nás. Odkazujeme na tyto stránky, osobní údaje zpracováváme výhradně v rámci zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů.

DEFINICE:

● Provozovatel = Provozovatelem odpovědným za zpracování údajů ve smyslu Nařízení GDPR jsme My. Odkazujeme na tyto stránky., společnost se soukromým kapitálem.

● Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) = Adresa, na kterou lze zasílat žádosti o informace týkající se zpracování osobních údajů k rukám POŘADU PRO OCHRANU ÚDAJŮ nebo na e-mailovou adresu: office@Noi. Odkazujeme na tento web

● Cookies = „cookie“ je malý soubor, obvykle sestávající z písmen a číslic. Stahuje se do paměti počítače nebo jiného typu zařízení používaného k prohlížení internetu (Smartphone, tablet atd.), když uživatel vstoupí na určitou webovou stránku.

● Subjekt údajů ve smyslu Nařízení GDPR = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační prvek: jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, popř. /několik specifických prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu). Dotčenou osobou může být zájemce o službu nabízenou Provozovatelem, ale i jakákoli jiná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou Provozovateli předány (například klient nebo potenciální klient, uchazeč o určitou volnou pozici, uživatel stránek Provozovatele apod.).

● Kategorie zpracovávaných údajů = Osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa atd.) zpracováváme pouze v případě, že tyto údaje zadáte do pole z webu nebo odešlete nám je zašlete e-mailem.

● Zpracování osobních údajů: znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, s použitím nebo bez použití automatických prostředků, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo úprava, extrahování, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, sladěním nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

C ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ:

Podle nařízení (EU) 2016/679 a souvisejících právních předpisů se účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, striktně vztahují ke vztahu mezi námi. Odkazujeme na tento web a subjekt údajů. S informacemi, které nám poskytnete, se zachází s maximální důvěrností a výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

Níže naleznete podrobnosti o účelech, pro které zpracováváme údaje, a právním základu:

1.1. SMLOUVY A SPRÁVY VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY:

a. Přístup na web:

Při každém přístupu uživatele na stránku naší nabídky a při každém otevření souboru jsou přístupové údaje námi a částečně třetími stranami uloženy ve formě souborů protokolů. Každá sada údajů zahrnuje: internetovou stránku, ze které na naši stránku přistupujete, IP adresu, datum a čas přístupu, požadavek klienta, kód odpovědi http, množství přenesených dat, informace o prohlížeči a operačním systému vámi používané.

b. Zeměpisná poloha:

Pomocí geografické polohy, pomocí IP adresy, je technicky možné odhadnout polohu uživatele internetu. Aby bylo možné přímo prohlížet nabídky a články obchodu Noi. Odkazujeme na tuto nejbližší stránku, IP adresa je uložena a používána pro účely geografické polohy. Po dokončení aktuální relace není IP adresa u nás uložena pro účely geografické polohy.

Poznámka: Některé provozní údaje (jako jsou IP adresy nebo jiné identifikátory zařízení, pomocí kterých přistupujete na naše stránky) mohou být za určitých okolností osobními údaji a budeme s nimi tak zacházet.

c. Údaje o zákaznickém účtu:

Při vytvoření zákaznického účtu pomocí možnosti „nový zákazník“ budou vaše údaje uloženy do databáze společnosti Noi. Odkazujeme na tento web. Máte možnost kdykoli požádat o vymazání svých údajů a zákaznického účtu. Pokud zadáte objednávku na našich webových stránkách, budou údaje zpracovány za účelem úspěšného provedení prodejního procesu.

d. Údaje pro zadání objednávky:

Uložené osobní údaje budou použity pro účely plnění smluv a zpracování vašich požadavků. Po dokončení smlouvy nebo vaší žádosti jsou vaše údaje uchovávány s přihlédnutím k době uchovávání podle daňové a obchodní legislativy a případně po dobu nezbytnou k ochraně práv Provozovatele.

e. Údaje pro službu newsletter:

Když poskytnete své údaje, abyste mohli využívat naši službu newsletteru, používáme vaše údaje My. Na tyto stránky odkazujeme pouze za účelem zasílání zpráv přímého marketingu.

Prostřednictvím přímých marketingových akcí vás můžeme průběžně informovat o našich produktech, službách a kampaních při respektování platných zákonných ustanovení. Používání údajů končí, jakmile se odhlásíte ze služby newsletteru. Máte možnost se kdykoli a zdarma odhlásit ze služby newsletteru: vstupem do sekce „Odběry“, zaškrtnutím možnosti „Odhlásit se“ v rámci newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu jocuridecolorat@gmail.com s výslovnou žádostí o odhlášení.

➢ PRÁVNÍ DŮVODY: oprávněný zájem Provozovatele vyvarovat se online podvodům a zajistit obecnou funkčnost stránek, plnění smlouvy a případně souhlas dotčené osoby.

1.2. NÁBOROVÉ AKTIVITY:

●Aby bylo možné rychle odeslat přihlášku na jednu z pozic dostupných v rámci Noi. Odkazujeme na tento web.

●Vaše údaje a dokumenty použijeme výhradně ke zpracování vašeho požadavku, respektive k identifikaci odpovídající pozice dostupné u nás. Odkazujeme na tento web. Jsou uloženy v naší databázi, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zpracovávány v souladu s platnou legislativou o zpracování osobních údajů.

➢ PRÁVNÍ DŮVODY: souhlas dotčené osoby.

1.3. OBCHODNÍ SPRÁVA: ZÁSADY COOKIES

●Pro zlepšení vašeho online procházení používáme soubory cookie, které usnadňují používání internetového obchodu Noi. Na tento web nás odkazují návštěvníci.

●Obecně je úlohou cookies zajistit rychlou a snadnou interakci mezi uživateli a webovými stránkami. Soubory cookie se také používají k tomu, aby uživatelé mohli snadno obnovit své aktivity při následujících přístupech na dříve navštívené webové stránky. V zásadě kuchaři říkají serveru, které stránky by se měly uživateli zobrazit, aniž by si uživatel musel pamatovat stránky, které procházel, nebo procházet celý web.

začátek.

➢ PRÁVNÍ DŮVODY: oprávněný zájem trvale nabízet uživatelům našeho webu vylepšené služby.

Poznámka: V situaci, kdy hodláme zpracovávat vaše osobní údaje pro jiný než výše uvedený účel, poskytneme vám před tímto dalším zpracováním informace o příslušném sekundárním účelu a veškeré relevantní informace.

VAŠE PRÁVA JAKO POSKYTOVANÝ PŘEDMĚT ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

2.1. PRÁVA DOTYČENÉ OSOBY A JAK JE MOŽNO UPLATŇOVAT

Podle nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nejvyšší práva, resp.

a. Právo na informace a přístup k osobním údajům: právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, právo na přístup k uvedeným údajům.

b. Právo na opravu: právo požadovat, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a/nebo získat doplnění neúplných osobních údajů s tím, že v případě online účtu můžete tyto změny provést osobně v sekci pro úpravy údajů o účtu.

c. Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): právo získat bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud se uplatní určité důvody uvedené v Nařízení GDPR.

d. Právo na omezení zpracování: právo získat omezení zpracování v určitých případech.

e. Právo na přenositelnost údajů: právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, a předat je jinému provozovateli.

f. Právo vznést námitku: právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za podmínek Nařízení GDPR.

g. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se Vás podstatným způsobem týkají nebo obdobně dotýkají.

h. Právo podat stížnost u Národního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů (ANSPDCP) v situaci, kdy se domníváte, že vaše údaje nebyly zpracovávány v souladu se zákonnými ustanoveními.

➢ Jak můžete tato práva uplatnit?

Pro uplatnění výše uvedených práv zašlete prosím písemnou, datovanou a podepsanou žádost na e-mailovou adresu: office@Noi. Tento web odkazujeme na pověřence pro ochranu osobních údajů.

➢ Jak dlouho trvá odpověď na vaše požadavky?

Nejdéle do jednoho měsíce počítaného od obdržení vaší žádosti vám budou poskytnuty informace o přijatých opatřeních, případně o důvodech, proč požadovaná opatření nelze přijmout.

Poznámka: Mějte prosím na paměti, že za účelem vyhovění žádosti o přístup k osobním údajům podnikneme veškeré přiměřené kroky k ověření totožnosti dotčené osoby.

Rovněž dle nařízení GDPR lze výše uvedenou lhůtu pro odpověď prodloužit maximálně o dva měsíce v situaci, kdy je to nutné, s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí Vás o tomto aspektu budeme informovat, pokud bude pouzdro.

PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Příjemci, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci Evropské unie, mají povinnost dodržovat stejná zákonná ustanovení a nabízejí stejnou úroveň ochrany jako Provozovatel.

Poznámka: V případě příjemců působících na území Spojených států amerických provozovatel garantuje, že mají certifikát „Privacy Shield“ a jsou Evropskou komisí považováni za poskytující odpovídající úroveň ochrany. Seznam společností, které dodržují „Privacy Shield“, je k dispozici na této webové stránce: https://www.privacyshield.gov/welcome.

3.1. PŘEDÁNÍ DAT ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Osobní údaje uložené Námi. Odkazujeme na tyto stránky jsou předávány našim spolupracovníkům za účelem dokončení/doručení objednávek. Vaše údaje budou například zaslány kurýrním společnostem, pokud se rozhodnete pro doručení objednávky kurýrem.

Pokud zvolíte možnost platby online platbou bankovní kartou, je důležité vědět, že tato operace je prováděna bezpečným způsobem na webových stránkách poskytovaných zpracovatelem plateb a námi. Odkazujeme na tyto stránky předává zpracovateli plateb pouze údaje související s vaší objednávkou (My. Odkazujeme na tyto stránky nepřistupujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje související s bankovní kartou).

3.2. PŘENOS DAT ZA ÚČELEM PROVOZU SLUŽBY NEWSLETTER

Pro jistotu, že a tato služba pracuje s požadovanými parametry, využíváme třetí stranu specializovanou na oblast doručování emailů, a to platformu mailchimp.com patřící pod The Rocket Science Group. Jeho zásady ochrany údajů naleznete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Vždy se můžete odhlásit ze služby newsletteru – buď ze svého účtu – sekce „Odběratelé“, nebo stisknutím tlačítka „Odhlásit“ v obdrženém e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu office@Noi. Odkazujeme na tyto stránky, jejichž prostřednictvím výslovně požadujete odhlášení.

3.3. PŘEDÁVÁNÍ VEŘEJNÝM INSTITUCÍM, SOUDŮM, A TAK PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM K VYŠETŘOVÁNÍ ZÁVAZKU TRESTNÍCH SKUTEČNOSTÍ

Ve zvláštních případech, kdy to vyžaduje zákon, může naše společnost poskytnout informace o osobních údajích příslušným institucím.

3.4. PŘENOS JINÝM TŘETÍM STRANÁM

Abychom vám mohli nabídnout co nejpříjemnější zážitek v online prostředí, neustále se zabýváme zlepšováním/údržbou používaných softwarových programů. V tomto smyslu máme uzavřené vývojové smlouvy se společnostmi specializovanými na oblast programování a údržby softwaru.

3.5. ZÁSUVKY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Naše webové stránky používají „pluginy“ od provozovatelů sociálních sítí (např.: www.facebook.com). Všechny pluginy sociálních médií na našem webu jsou jasně a zřetelně označeny:

Facebook share -> Script pro sdílení seznamu produktů na Facebooku.

Pomocí tohoto pluginu mají zákazníci, kteří si vytvořili účet na našem webu, možnost sdílet svůj seznam oblíbených produktů na svých facebookových stránkách. Tento plugin také neshromažďuje osobní údaje zákazníků. Proces spočívá v přenosu dat (obrázky, odkazy, text) mezi naší webovou stránkou a platformou Facebook.

3.6. SLUŽBA WEBOVÉ ANALÝZY GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Naše webové stránky používají pro statistické účely službu webové analýzy „Google Adwords/Analytics“ společnosti Google Inc.

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. („Google“), která zase používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky budou přenášeny a uloženy na serverech Google v USA.

Pokud je aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP zkrácena v prostoru členských států Evropské unie nebo jiných třetích stran v Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Pro tento web je povolena anonymizace IP. Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu za účelem vyhodnocení vašeho používání webu, generování zpráv o aktivitě webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu.

IP adresa, kterou váš prohlížeč přenáší, nebude spojena s jinými údaji, které má Google. Používání cookies můžete odmítnout volbou příslušného nastavení vašeho prohlížeče, ale v této situaci již možná nebudete moci využívat všechny funkce stránek. Z používání Google Analytics se také můžete v budoucnu odhlásit stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics pro váš prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

Poznámka: Další informace jsou k dispozici na stránkách: Podmínky služby Google Analytics a Google Analytics.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Pro ještě více podrobností se můžete podívat na právní základ:

●Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dostupné na http: / /dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

● Zákon č. 506/2004 Sb., o zpracování osobních údajů a ochraně soukromého života v odvětví elektronických komunikací.